Biedrības “ Latvijas Kinoproducentu asociacija” struktūrvienība : “ Latvijas audiovizuālo darbu blakustiesību aģentūra” (LAVDBA).

 

Dibināta 2003.gadā. Šobrīd pārstāv 48 Latvijas audiovizuālo darbu producentus un, ar biedrības “ Atbalss” starpniecību ap 240 ārvalstu producentus.

 

Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas padome ir kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārraudzības institūcija, kas pārstāv blakustiesību īpašnieku intereses  sapulču starplaikā un šajā likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga kolektīvā pārvaldījuma organizācijas valdes darbību.

 

Padome, kas pārstāv gan LKPA biedrus, gan citus producentus ievēl kopsapulce uz 3(trīs) gadiem.

Šobrīd padome ir sekojoša:

1. Bruno Aščuks – padomes priekšsēdētājs

2. Antra Cilinska – padomes locekle

3. Vladimirs Leščovs – padomes loceklis

 

Par pārstāvēto blakustiesību īpašnieku var būt filmu producents, kas noslēdzis  līgumu ar LKPA par blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu tukšo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu un par publiskā patapinājuma atlīdzības saņemšanu.

 

Atlīdzību var saņemt gan kā patstāvīgas Latvijas filmas veidotājs, gan kā kopražojuma filmas  Latvijas puses veidotājs, kas dotajā filmā ieguldījis savus līdzekļus.

Blakustiesību īpasnieki, ar kuriem ir noslēgti līgumi gada beigās iesniedz standarta pieteikumus par atskaites gadā pabeigtajiem audiovizuālajiem darbiem, kuri atskaites gadā varēja būt pieejami publiskajā telpā.

Aģentūra atskaites gadā iekasēto summu, pēc apsaimniekošanas izdevumu ieturēšanas, atlikušo summu sadala vienādās daļās visiem tiesību īpašniekiem, kam atskaites gadā ir bijuši pabeigti audiovizuālie darbi.

Atlīdzība blakustiesību īpašniekiem tiek pārskaitīta  uz pieteikto bankas kontu pēc pieteiktā, vai kā fiziskai personai, atskaitot nodokļus, vai kā juridiskai personai bez nodokļu ieturēšanas.

 

 

 

Kontakti:

 

Kārlis Rudzītis – LKPA vice prezidents, LAVDBA izpilddirektors.

Adrese : Elizabetes iela 49,Rīga,

                LV1010, Rīga, Latvija

                Tel. +371 29276016

                E-pasts: festivals03@gmail.com

 

 

© 2021 Latvijas kinoproducentu asociācija